DwaTravel.Com | บริษัททัวร์ จัดทัวร์ต่างประเทศ เที่ยวต่างประเทศDwaTravel.Com | บริษัททัวร์ จัดทัวร์ต่างประเทศ เที่ยวต่างประเทศ
Forgot password?

คำถามที่พบบ่อย

เป็นผู้จัดทำแพ็กเกจทัวร์เองหรือส่งต่อให้กับบริษัททัวร์อื่น?

ดีว่าทราเวลดอทคอม มีทั้งจัดแพ็กเกจ และจัดทัวร์ร่วมกับกลุ่มบริษัทพันธมิตร (Consortium) เพื่อให้ลูกค้าได้มีโปรแกรมท่องเที่ยวตามความต้องการและเหมาะสมกับลูกค้ามากที่สุด

การจองทัวร์ออนไลน์กับเรา ดีอย่างไร ?

– สะดวก รวดเร็ว ทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง

– สามารถเลือกวันที่เดินทาง และราคาได้

– สามารถอ่านโปรแกรมเดินทาง และเงื่อนไขได้ หรือจะดาวน์โหลดเก็บไว้อ่านภายหลัง

– สามารถสำรองที่นั่งให้ได้ทันที

– สามารถระบุจำนวนผู้เดินทาง ผู้ใหญ่, เด็กมีเตียง และไม่มีเตียง, INF เด็กต่ำกว่าอายุ 2 ขวบ, พักเดี่ยว เป็นต้น

– สามารถระบุเรื่องของอาหาร เช่น มังสวิรัต และอิสลาม

– สามารถออกใบยืนยันการจอง / ใบแจ้งค่าบริการ ให้ได้ทันที

สามารถจองทัวร์ออนไลน์ได้อย่างไร ?

สามารถอ่านวิธีการจองทัวร์ออนไลน์ได้ที่ จองทัวร์และชำระเงิน

จะทราบว่าจองทัวร์สำเร็จ และได้รับที่นั่งเรียบร้อยได้อย่างไร ?

เมื่อแจ้งชำระเงินค่ามัดจำทัวร์ และการบริการอื่นๆ เรียบร้อยแล้ว

เมื่อชำระเงินค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่หรือไม่ ?

กรุณาแจ้งชำระสลิปโอนเงินที่ชำระค่าทัวร์ทันที เพื่อยืนยันการสำรองที่นั่ง และการดำเนินการที่รวดเร็ว

ซื้อทัวร์กับดีว่าทราเวลดอทคอม มั่นใจได้แค่ไหน? จะได้เดินทางตามใบนัดหมายหรือเปล่า?

บริษัท ดีว่าทราเวลดอทคอม จำกัด ทำงานด้านการท่องเที่ยวมานาน ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียในเรื่องนี้ เพราะเราซื่อสัตย์ จริงใจ และที่สำคัญเรามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07318 ซึ่งได้รับการรับรองจากกรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเภท Outbound คือบริษัททัวร์ที่สามารถจัดทัวร์นำเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้

สามารถนำกระเป๋าเดินทางขึ้นเครื่องบินได้จำนวน และน้ำหนักเท่าไหร่ ?

ขึ้นอยู่กับจำนวน และเกณฑ์น้ำหนักของสายการบินนั้นๆ (กรุณาตรวจสอบโปรแกรมเดินทาง หรือสอบถามเจ้าหน้าที่)

จำนวนวงเงินค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางเท่าไหร่ ?

จำนวนวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ ค่าอาหาร ที่พัก ค่ารถ ค่าบริการต่างๆ ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มหรือไม่ ?

กรณีที่ระบุในโปรแกรมทัวร์ : ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ!

กรณีที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรมทัวร์ : จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม เช่น ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ค่าอาหารที่สั่งทำเพิ่ม ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง

ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ

ต้องเสียค่าทิปมัคคุเทศก์ ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถ เท่าไหร่ ?

ขึ้นอยู่กับประเทศที่ท่านเดินทาง (กรุณาตรวจสอบรายละเอียดตามที่ระบุในโปรแกรมเดินทาง หรือสอบถามเจ้าหน้าที่)

ขอใบเสร็จที่ถูกต้องตามกฎหมายได้อย่างไร ?

แจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยจะต้องเสียค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการจองทัวร์ได้อย่างไร ?

กรุณาแจ้งยกเลิกการจองภายใน 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ทำการจอง

– กรณีแจ้งยกเลิกการจองภายในเวลาที่กำหนด : จะคืนเงินมัดจำทั้งหมด (ขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่เดินทาง)

– กรณีแจ้งยกเลิกการจองช้ากว่ากำหนด : จะถูกหักค่ามัดจำ (ขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่เดินทาง)

ถูกปฎิเสธการเข้าเมือง (ไม่ว่ากรณีใดๆ) ?

บริษัทฯ ไม่สามารถช่วยเหลือนักท่องเที่ยวให้ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง หรือออกจากประเทศไทยได้

ไม่มีสิทธิ์เรียกร้องขอคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นได้ รวมทั้งการขอคืนค่าตั๋วเครื่องบิน หรือเลื่อนวันเดินทางในตั๋วเครื่องบินด้วย

กรณีที่ยกเลิกการจองตั๋วเครื่องบิน ?

เงื่อนไขในการยกเลิกบัตรโดยสาร เป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ

ระยะเวลาในการดำเนินการคืนเงิน ?

คืนเงินทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ใช้เวลา 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ยื่นเรื่องขอคืนเงิน

สอบถาม จองทัวร์ ที่นี่